REGULAMIN OŚRODKA DOMKÓW LETNISKOWYCH MARYSIEŃKA

1. Ośrodek „MARYSIEŃKA” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.
2. Klienci obiektu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
4. Opłaty za zakwaterowanie określa Cennik stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.
6. Klienci obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
7. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu pobytu i domku. W celu rezerwacji należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30% należności za pobyt.
8. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytu. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
9. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
10. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
11. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Nie zezwala się na parkowanie samochodów osób nie zameldowanych i nie mających rezerwacji w obiekcie. Do jednego domku przysługuje jedno miejsce parkingowe.
12. Klient ośrodka przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom ośrodka. W szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w ośrodku.
13. Za pobyt psa lub innego zwierzęcia w obiekcie pobierana jest opłata, jednak należy uzgodnić pobyt zwierzęcia z właścicielem.
14. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w domku mienie klienta.
15. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22:00 – 6:00. Każdy z Państwa otrzymuje klucz do domku, furtki i bramy wjazdowej (1 komplet na domek).
16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) znajdujących się w obiekcie powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu domku po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w domkach nie wolno używać grzałek, kuchenek, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
18. Przebywanie dzieci na placu zabaw może się odbywać tylko pod opieką dorosłych.
19. W obiekcie zabronione jest:
– zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami ośrodka) w domkach bez zgody właściciela
– zakłócanie spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
20. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
21. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
28. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz w domkach.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i pracowników ośrodka
i obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Domki „Marysieńka” Beata Olichwiruk, 78-131 Dźwirzyno, ul. Piastowska 11A

e-mail: o.w.marysienka@gmail.com ,  tel. 602 743 341
zwana dalej „Administratorem”

 1. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail, telefonicznie, pisemnie bądź w siedzibie Administratora,
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wynajem domku letniskowego (art.6 ust.1 lit. a, b, c Rozporządzenia). Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy cywilnoprawnej, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy,
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, świadcząc usługi np. IT, księgowe, kurierskie lub inne podobne, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 4. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, również wtedy gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, w szczególności dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
  i wolności osoby której dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – a tym samym, na podstawie art.6 ust.1 pkt f) RODO – zgodnie z prawem,
 5. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania z naszych usług, w celu:

1) realizacji usługi wynajmu, świadczonej na Państwa rzecz oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze  świadczeniem tych usług,

2) poboru i rozliczenia opłaty miejscowej i innych opłat związanych z Państwa pobytem w naszych domkach,

 1. Okresy, przez które Administrator będzie Pani/Pana dane osobowe przechowywał, ustalane są w oparciu o przepisy prawa, między innymi: prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, przepisów archiwalnych,
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy,
 3. Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 6. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO.

Domki „Marysieńka” 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress